Main menu

Jak szybko można korzystać z nowej studni?

Moment, w którym Państwa nowa studnia będzie zdatna do użytku, zależy od rodzaju gruntu, w jakim została wywiercona. Jeżeli są to twarde połacie, takie jak skały, a ilość wody w studni jest duża, to można ją podłączyć już na drugi dzień.
Jeżeli natomiast wiercimy w terenie piaszczystym czy zaglinionym, to wodę wypływającą ze studni należy najpierw oczyścić, a proces ten może trwać nieco dłużej. Długość tego okresu zależy od ilości wód gruntowych oraz od rodzaju gruntu.

Jaki może być maksymalny pobór studni na użytek prywatny?

To, jaka powinna być studnia do użytku prywatnego, opisane jest w prawie wodnym, które mówi, że właściciel gruntu może korzystać z wód znajdujących się na terenie jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 metrów sześciennych na dobę. Szacuje się, że trzyosobowa rodzina zużywa około 0,75 metra sześciennego na dobę, a zatem limity ustanowione przez państwo są dość szczodre.

Jak głęboka może być studnia na użytek prywatny?

Prawo wodne reguluje także głębokość studni, jaka może się znaleźć na naszej posesji. Bez uzyskiwania specjalnych pozwoleń głębokość wykonanego odwiertu nie może przekraczać 30 metrów. Jest to maksymalna głębokość, co oznacza, że Państwa studnia wcale nie musi być aż tak głęboka.

Gdzie możemy wiercić studnie?

Miejsce odwiertu określa nie tylko to, czy znajduje się pod nim warstwa wodonośna, lecz także bardzo szczegółowe przepisy prawne. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie precyzyjnie określa gdzie wolno wykonać odwiert, a gdzie jest to zabronione. Kopiąc studnię, należy zachować następujące odległości:

  • 5 m do granicy działki – dopuszcza się jednak budowę studni wspólnej na granicy dwóch działek,
  • 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
  • 15 m od budynków inwentarskich i powiązanych z nimi silosów, zbiorników gromadzących nieczystości i tym podobnych,
  • 30 m od przewodu rozsączającego kanalizacji, jeżeli są do niej odprowadzane ścieki uprzednio oczyszczane biologicznie,
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, od granicy pola filtracyjnego oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Jakich materiałów używają Państwo przy budowie studni?

W zależności od etapu budowy studni wymagane są konkretne materiały. I tak na przykład podczas wykonywania odwiertu wpuszcza się do środka rury osłonowe wykonane ze stali konstrukcyjnej. Dzięki nim ściany naszego odwiertu nie zawalą się, a zanieczyszczenia nie przedostaną się do środka. Do otworu studziennego wpuszcza się następnie rury studzienne wyposażone w odpowiednie filtry. To właśnie te rury będą stanowić podstawę działania studni. Muszą one być szczególnie odporne na wszelkiego rodzaju naprężenia i obciążenia, które będą naturalnie występować w trakcie użytkowania studni. Właśnie dlatego należy korzystać tylko ze specjalnych rur studziennych. Na podobne warunki wystawione będą zamontowane w odwiercie filtry studzienne. Także i one muszą spełniać wymogi wytrzymałościowe.
Podczas budowy studni używa się także żwiru filtracyjnego. Jest to materiał, który służy do obsypki powstałego odwiertu. Musi on być naturalny, nie posiadać domieszki piasku, a zawartość krzemionki nie powinna być mniejsza niż 96%.