Gdzie możemy wiercić studnie? - Studnie Głębinowe Śląsk
Main menu

Gdzie możemy wiercić studnie?

Miejsce odwiertu określa nie tylko to, czy znajduje się pod nim warstwa wodonośna, lecz także bardzo szczegółowe przepisy prawne. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie precyzyjnie określa gdzie wolno wykonać odwiert, a gdzie jest to zabronione. Kopiąc studnię, należy zachować następujące odległości:

  • 5 m do granicy działki – dopuszcza się jednak budowę studni wspólnej na granicy dwóch działek,
  • 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
  • 15 m od budynków inwentarskich i powiązanych z nimi silosów, zbiorników gromadzących nieczystości i tym podobnych,
  • 30 m od przewodu rozsączającego kanalizacji, jeżeli są do niej odprowadzane ścieki uprzednio oczyszczane biologicznie,
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, od granicy pola filtracyjnego oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Comments are closed.