Main menu

Gdzie możemy wiercić studnie?

Miejsce odwiertu określa nie tylko to, czy znajduje się pod nim warstwa wodonośna, lecz także bardzo szczegółowe przepisy prawne. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie precyzyjnie określa gdzie wolno wykonać odwiert, a gdzie jest to zabronione. Kopiąc studnię, należy zachować następujące odległości:

  • 5 m do granicy działki – dopuszcza się jednak budowę studni wspólnej na granicy dwóch działek,
  • 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
  • 15 m od budynków inwentarskich i powiązanych z nimi silosów, zbiorników gromadzących nieczystości i tym podobnych,
  • 30 m od przewodu rozsączającego kanalizacji, jeżeli są do niej odprowadzane ścieki uprzednio oczyszczane biologicznie,
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, od granicy pola filtracyjnego oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Comments are closed.